วพส. และ สพย. ร่วมจัดเสวนา เรื่องสุขภาพ และพหุวัฒนธรรม ในงาน Regional Research Expo