ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วพส. และ สพย. ร่วมจัดเสวนา เรื่องสุขภาพ และพหุวัฒนธรรม ในงาน Regional Research Expo

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ และ สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดเสวนา ในงาน Regional Research Expo ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ที่มี ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) เป็นผู้อำนวยการ จัดเสวนาด้านสุขภาพ "ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้" ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. มีประเด็นสำคัญดังนี้

1. สมองเสื่อมหรือความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ
คนในวัยทำงานเริ่มตระหนักว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวจะเป็นหรือไม่ ป้องกันอย่างไร หรือจะแก้ไขอย่างไร โดยมี รศ.ดร. นัยพิพิจ คชภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยากร

2. โภชนาการเด็กใต้
โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เข้าใจ เรื่องความสำคัญของโภชนาการของมารดาระหว่างตั้งครรภ์และในช่วงสองปีแรกของชีวิต ต่อพัฒนาการของสมองและสติปัญญา เพื่อเตรียมพ่อแม่รุ่นใหม่ โดยมี รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

3. ปัญหาผลข้างเคียงจากสมุนไพร
ความเข้าใจผิดในหลากหลายแง่มุมของการใช้สมุนไพร เช่น เชื่อว่าการใช้สมุนไพรไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย การประยุกต์ใช้สมุนไพรผิดวิธี อาการไม่พึงประสงค์จากยาสมุนไพรหรือแพ้ยาสมุนไพร ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาจะได้หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรที่ไม่จำเป็น โดยมี คุณสรียา เวชวิฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สพย.) ที่มี อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน (ผู้จัดการสำนักงานโครงการบัณฑิตอาสา โซนภาคใต้ตอนล่าง และ ผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2556 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นผู้อำนวยการ จัดเสวนาด้านสังคมพหุวัฒนธรรม "รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน" ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. มีประเด็นสำคัญดังนี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย และอาเซียน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา (ผศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง) ด้านชุมชน (ผศ. ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี) และด้านสังคม (อาจารย์ซาการียา บินยูซูฟ) ในมิติสังคมพหุวัฒนธรรมศึกษา ในการพัฒนาประเทศนั้นต้องคำนึงถึง “คน” ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา โดยสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ของชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯในหัวข้อนี้และหัวข้ออื่นๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและเลือกหัวข้อได้ที่ เว็บไซต์ rre2015.psu.ac.th ตั้งแต่วันนี้เพื่อสำรองที่นั่งและอาหารว่าง โดยเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน จะจัดรถรับส่ง ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณฤดี ไกรวงศ์ (kruedee@gmail.com)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http:// rre2015.psu.ac.th

TOP