ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ได้จัดให้มีการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ศูนย์ สอวน. แต่ละแห่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สำหรับสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ริเริ่มดำเนินการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และดำเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งครั้งล่าสุดคือ ครั้งที่ ๑๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน อาจารย์ประจำศูนย์ และครูสังเกตการณ์ได้รับการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

อนึ่ง นักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับคัดเลือกเข้าอบรม ครั้งที่ ๑ โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/TPhO14

TOP