เชิญชวนร่วมบันทึกรายการวิทยุโทรทัศน์ ฟังเสียงประชาชน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารรวม ๕