ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม “โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558” RMUTSV Trang Business Plan Challenge 2015 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยการแข่งขันในครั้งนี้ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจได้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 2 ทีม ได้แก่

1. ทีมมันกุ้งหรอยจ้าน ประกอบด้วย นางสาวสุนิสา จันทร์ชู นางสาวสุพัตรา โต๊ะแจ๊ะ นางสาวธันย์ชนก จองกฤษ นายสราวุฒิ คงทน และนายจักรพันธ์ ขาวดำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 5,000 บาท

2. ทีมไตปลาฅนคอน ประกอบด้วย นางสาวรสริน นิลมณี นายวรสิทธิ์ อินณรงค์ นางสาวสุนิสา ไชยชนะ นายพิเชฐ กรดกางกั้น และนายอดิศร จงศิริวิรัตนกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 3,000 บาท

ทั้งนี้ ทั้งสองทีม มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์นลินี ทินนาม ผศ.ดร ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ และอาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ

อนึ่ง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะ“เป็นแหล่งสร้างนักบริหารมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และมุ่งสู่สากล” เราจึงมุ่งพัฒนานักศึกษาโดยการเรียนการสอนแบบ Active Learning แน่นทฤษฎี เน้นปฏิบัติ พัฒนาชุมชน

ประมวลภาพ


TOP