ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน สถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 23

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอนสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 23 ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-13.45 น. ช่อง 9 อสมท. โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ดร.นพ.ปรัชญะพันธ์ุ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ รศ.ดรฺ. จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ้เป็นผู้ร่วมรายการ


TOP