นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2