ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 (2nd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ มีการนำเสนอภาคบรรยายทั้งสิ้น 19 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 26 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแกม
2. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ได้แก่ นายภานุพงศ์ รัญดร
3. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีมาก ได้แก่นางสาวอนุสรา เอี้ยวงามดี และนางสาวปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. นายชยันต์ ยอดธรรมรัตน์ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของรังสีแกมมาต่อพัฒนาการของยอดหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายธีรยุทธ เหล้หวัน วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของปริมาณน้ำตาลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธ์ต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายภานุพงศ์ รัญดร วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง อิทธิพลของสาร EMS ต่อความมีชีวิตรอดของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
4. นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแกม วิชาเอกประมง หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของการใช้สารสกัดจากหัวกุ้งในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสีของปลานิลแดง โดยมี อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่
นางสาวอนุสรา เอี้ยวงามดี และนางสาวปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอเรื่อง ผลของการใช้อัลตราซาวน์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/index.php/web/agrith/detail/10343

TOP