ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดนิทรรศการงาน NAC 2015 ที่สวทช

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับเชิญจาก สวทช.ไปร่วมจัดนิทรรศการ ระบบติดตามระบบนิเวศปะการับแบบ realtime ในงาน NAC 2015 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ สวทช โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ

ในงานนี้ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ได้รับความสนใจเป็นอันมาก

TOP