ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับโครงการ CloudSat & GPM 2015

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี พร้อมคณะ จัดกิจกรรมอบรมให้กับโรงเรียน ดังนี้

1. รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้จัดอบรมการเทคนิคการเขียนโปรแกรม Mathematica เบื้องต้นให้กับครูและนักเรียนในโครงการ GLOBE CloudSat and GPM จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุม 2 เนคเทค จังหวัดกรุงเทพฯ การอบรมครั้งนี้ ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดการทำวิจัยระดับนักเรียนได้


2. รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ดร. วัชรพงศ์ ศรีแสง ได้จัดอบรมโครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม CloudSat และ ดาวเทียม GPM ของโครงการนาซ่าให้ครูและนักเรียนโครงการ GLOBE ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 โดยมีครู 3 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 รวมทั้งสิ้น 24 คน จากโรงเรียนบุณวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
การอบรมครั้งนี้นักเรียนได้ฟังบรรยาย overview ของดาวเทียม CloudSat, CloudSat Overpass Predictor, การกรอกข้อมูลชนิดเมฆ และเปอร์เซนต์เมฆปกคลุม ในช่วงที่ดาวเทียม CloudSat โคจรผ่านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


TOP