ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ สังกัดส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายประพาส ศรีวิลัย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP