อาจารย์ ดร. วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญไปเป็น Keynote speaker ประเทศอินโดนีเซีย