ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือใกล้เคียง

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือใกล้เคียง คุณสมบัติ ลักษณะงานเป็นงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้สมัครต้องมีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะด้านการวิเคราะห์เบื้องต้นทางเคมีหรือชีวเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ หากสนใจเรียนต่อปริญญาโท หรือ สามารถใช้ HPLC และ Bioreacter ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสมัครทาง e-mail เท่านั้น

สมัครได้ที่ biot.wu@gmail.com โดยส่งเอกสารเป็น .doc หรือ .pdf ดังนี้

1.) จดหมายแนะนำตนเองและประสบการณ์การทำงาน (หากมี)
2.) สำเนา transcriptและใบปริญญา
3.) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
4.) ใบรับรองเงินเดือนและใบรับรองการผ่านงาน (หากมี)

หมดเขตรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2558

TOP