รับสมัครผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือใกล้เคียง