โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน