ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช