ข่าวเด่น

มวล.จัดเวทีวิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นักศึกษา นักวิชาการ 32 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย


สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 4” (WMS Management Research National Conference #4) ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการบนฐานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง (Social Innovation and Impact) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการประชุม กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดการประชุม


รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4" (WMS Management Research National Conference # 4) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการบนฐานนวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง (Social Innovation and Impact) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุทิน เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เอเซียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ Business for Social Impact และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 32 สถาบัน เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการนำเสนอในลักษณะปากเปล่าจำนวน 110 เรื่อง และในลักษณะโปสเตอร์จำนวน 39 เรื่อง ซึ่งครอบคลุมทุกศาสตร์ทางด้านการจัดการ อาทิ การเงินและการบัญชี การตลาด การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกและซัฟพลายเชน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการกว่า 500 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีปณิธานในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้เรืองปัญญาและคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาการจัดการมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 4” ภายใต้แนวคิด Social Innovation and Impact มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปณิธานข้างต้นของมหาวิทยาลัยอย่างดี
ทั้งนี้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ อีกจำนวนมาก รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ


TOP