มวล.จัดเวทีวิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นักศึกษา นักวิชาการ 32 สถาบันทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอบทความวิจัย