ข่าวเด่น

ศาลฯ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ไม่คุ้มครอง กิจการร่วมค้ากรณีศูนย์แพทย์ มวล.

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีคำสั่งให้ยกคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของกิจการร่วมค้า พีวีที ในคดีหมายเลขดำที่ 6/2558 กรณีกิจการร่วมค้าพีวีที มีคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1)ดำเนินการใดๆ เพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่แทน และให้สัญญาจ้างยังมีผลบังคับใช้ต่อไป เพื่อให้ได้เข้าไปทำการก่อสร้างตามสัญญาที่พิพาทไว้ เป็นการชั่วคราว โดยอ้างว่า หากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนิน การก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ แทนกิจการร่วมค้า พีวีที แล้วจะเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นไปและเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะมิให้รัฐเกิดความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้นัดให้มีการไต่สวนฉุกเฉินเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ เป็นผู้ให้ปากคำต่อศาล ซึ่งได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ขณะนี้เรามีนักศึกษาแพทย์ในการดูแลซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2551 และศูนย์การแพทย์มุ่งที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ซึ่งตอนนี้ต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลที่จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลที่จังหวัดตรัง ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ให้แล้วเสร็จก่อนปี พ.ศ.2561 มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ประชาชาชนในพื้นที่อีกด้วย

จากหลักการทั้งหมด ซึ่งศาลไต่สวนคู่กรณีพร้อมทั้งคำให้การ ศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ของกิจการร่วมค้า พีวีที นั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ต่อไป เพราะการให้การต่อศาลเป็นคำมั่นสัญญา เป็นหน้าที่โดยชอบธรรมของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการ ซึ่งระหว่างที่ถูกฟ้องก็ดี ก่อนดำเนินการในเรื่องนี้ เราได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมั่นใจและเดินตาม ROADMAP ยังไม่มีการสะดุด และเราต้องดำเนินการต่อ

“ผมยืนยันว่าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างถูกต้องและสมประโยชน์ ขณะนี้การดำเนินงานเป็นไปตามROADMAP ที่วางแผนไว้ 100% การจัดทำ TOR และราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะจัดทำประกาศดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามกระบวนการระเบียบพัสดุโดยวิธี e-Auction นำไปสู่กระบวนการลงนามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตามแผน 1,350 วันแล้วเสร็จ” ดร.สุเมธ กล่าว**ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

Clipping News

ศาลฯ ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ไม่คุ้มครอง กิจการร่วมค้ากรณีศูนย์แพทย์ มวล. : แนวหน้า

ศาลยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวบริษัทพีวีที : เดลินิวส์

"รก.อธิการ วลัยลักษณ์" สอบวินัยร้ายแรง 17 จนท. หวังเซ่นศูนย์การแพทย์ฯ


TOP