ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในโอกาสประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เข้ารับเข็มเกียรติคุณจากผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

TOP