รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รับเข็มประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย