นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 2015 Global UGRAD ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา