เชิญรับชม ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์