ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โรฮีนจา" ชะตากรรมของมนุษย์ที่ยังไร้คำตอบ: ที่มาและทางออกของปัญหา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา