ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โรฮีนจา" ชะตากรรมของมนุษย์ที่ยังไร้คำตอบ: ที่มาและทางออกของปัญหา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา

เนื่องด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการและดำเนินการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาในประเด็นต่างๆของภูมิภาคเอเชีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรฮีนจาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันมีรากของปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรฯมีความตระหนักถึงบทบาทการบริการวิชาการแก่สังคม จึงกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "โรฮีนจา" ชะตากรรมของมนุษย์ที่ยังไร้คำตอบ: ที่มาและทางออกของปัญหา ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ อันได้แก่ คุณสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต และศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่นำเสนอมุมมองที่หลากหลายให้แก่วงวิชาการไทย

TOP