ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผลงานวิจัย "คุณค่าผลไม้ไทย" ของรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร์ และอาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยดีเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2557 ในผลงานวิจัยโครงการ คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – Functional Fruits)

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการ คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits – Functional Fruits) ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร เป็นหัวหน้าชุดโครงการ โดยผลงานวิจัยนี้ช่วยแก้ปัญหาหรือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม ทำให้เกิดการเพิ่ม/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

TOP