ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บทความวิชาการอาจารย์ราซัค(หลักสูตรอาเซียนศึกษา) ได้รับการตีพิมพ์ใน Melayu Journal

บทความวิชาการ(ภาษามลายู) "Analisis Perwatakan 'Aulkadir' alam Dua Cerpen Thai : Kajian Perbandingan" ของอาจารย์ราซัค(นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล)หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร MELAYU Journal: International Journal of Malay World ฉบับ July 2015 ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ว่าด้วยภาษาและวรรณกรรมมลายู ( KK 000 92005 0606 ISSN 1675-6460) ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ปีละสองฉบับ โดย Institute of Malay Language and Literature ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.dbp.gov.my/majalah

TOP