ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ นายนุอนันท์ คุระแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาแนวทางวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน โดยวิธีเปรียบเทียบต้นทุนและความเสี่ยง (The Analysis of Value-for-money (VfM) for PPP Infrastructure in Thailand : A Public Sector Comparator Approach) ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP