ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร