ข่าวเด่น

มติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

1. รับทราบผลตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่า ในสภาวะไม่ปกติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ราย ยังไม่มีผู้ใดเหมาะสมในการสรรหาฯ ครั้งนี้

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชุดใหม่โดยประกอบด้วยบุคคลต่างๆเหมือนกับคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิม เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557

2. รับทราบผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ โดยวิธีการ e-Auction ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุด


 
ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5 กรกฎาคม 2558

 


TOP