มติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งพิเศษ/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558