ข่าวทั่วไป

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดประเภทลูกทุ่งชาย/หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี จำนวน ๔๓ คน ประเภทลูกทุ่งชาย/หญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป จำนวน ๗๐ คน มีผลการประกวดเป็นดังนี้

ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายพชรดนัย วังกะหาด จังหวัดสงขลา
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายมุดตาฟา กูลหลัง จังหวัดสตูล
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายกฤติพงษ์ ใจห้าว จังหวัดสตูล
๔) รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายจักรพรรดิ์ หนูแก้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕) รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ จังหวัดพัทลุง

ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงนริสา ดำเนินผล จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงทิพย์ตะวัน สุวรรณทิพย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงพรรณวดี ผลบุญ จังหวัดพัทลุง
๔) รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงนรีกานต์ งามเสมอ จังหวัดสงขลา
๕) รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวกฤติยาพร ณ แฉล้ม จังหวัดสงขลา

ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายวุฒิพงศ์ ศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงิน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสุทธิวัฒน์ ศรีอินทร์ จังหวัดสงขลา
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายเกียรตินนท์ ทองรอด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔) รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายสุวัฑฒิพงศ์ พรหมจันทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕) รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวทิพยาภรณ์ วิยาสิงห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงิน ๖,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ศรีเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาววิภาดา สิกะพันธ์ จังหวัดสงขลา
๔) รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวณัฏฐิยา พวงสิน จังหวัดนครสวรรค์
๕) รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวชนากานต์ รอดเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราชประมลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP