ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกอบนิทรรศการอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ในพุธที่ 8, 15 และ 22 กรกฎาคม 2558

งานนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2558 นั้น ทางฝ่ายกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ถึง 4 กิจกรรม ในแต่ละสัปดาห์ ด้วยกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ คือ
1. ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 จะมีกิจกรรมประกวดวาดภาพ “แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปินสี่แผ่นดิน” ของ อาจารย์ชูเกียรติ สุทิน เป็นกิจกรรมในลักษณะของการประกวดวาดภาพของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 จะมีกิจกรรมทีมกวี ของอาจารย์บุญเสริม แก้วพรหม และ อาจารย์เจริญศรี บุญสว่าง เป็นกิจกรรมในลักษณะของการอ่านบทกวีประกอบภาพ และบรรยายภาพ ของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ รวมทั้งการแข่งขันการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง ของนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 มี 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ

3.1 กิจกรรม Workshop : Art Supermodel ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทรรศน หุตางกูร เป็นกิจกรรมในลักษณะของการรวมของศิลปินที่เป็นอาจารย์ของ 3 สถาบันการศึกษามีชื่อในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาสาธิตการวาดภาพ Portrait
3.2 กิจกรรม Workshop : การวาดภาพทิวทัศน์ ของอาจารย์ภิญโญ เพชรแก้ว เป็นกิจกรรมในลักษณะของการเชิญศิลปินในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง เป็นอาจารย์สอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา หรือ กลุ่มชมรมคนรักศิลป์ มาร่วมวาดภาพสีอะคริลิก ภาพทิวทัศน์ในมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “วลัยลักษณ์ Landscape” ซึ่งจะมีกิจกรรมเสริม การเล่นดนตรีสด โดย อาจารย์ภิญโญ การแสดงโฟล์คซอง จากอาจารย์ท่านอื่นๆ มาร่วมด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจริยา รัตนพันธุ์ โทรภายใน 3354


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้clm.wu.ac.th

TOP