ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.วิทยาเขตตรัง

บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการปฐมนิเทศและรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารไทยบุรี

TOP