ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ร้บเชิญเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และเนคเทค