ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ร้บเชิญเยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และเนคเทค

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เยี่ยมชม หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และเนคเทค ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฎิบัติการการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และห้องปฎิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากการได้ไปพบปะนักวิจัยของแต่ละห้องปฎิบัติการเป็นการเปิดโอกาสให้นำไปสู่ความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

TOP