ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ GLOBE ประจำปี 2558