ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ GLOBE ประจำปี 2558

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจาก สสวท. ให้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย 6 เดือน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้รายงานผลการทำงาน Technology Working Group และ รศ.ดร. มัลลิกา ได้รายงานผลการทำงาน Science Working Group ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Asia Pacific Region ให้กับ สสวท. พร้อมคณาจารย์จาก 12 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ GLOBE ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแนะนำวิธีการเข้าใช้ GLOBE Data Integration System ให้กับคณาจารย์จาก 12 มหาวิทยาลัยให้สมัครเป็นสมาชิก และการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์และผ่าน smart phones ต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ไปแนะนำให้กับครูโรงเรียนต่อไป

TOP