รับสมัครเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์) จำนวน 2 อัตรา