มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเนปาลผ่านสภากาชาดไทย