ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยทำงานวิจัยด้านโปรตีนและไขมัน จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
- จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
- เป็นผู้ที่รักในการทำงานวิจัย มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี

ผู้สนใจส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
- จดหมายแนะนำตนเอง
- สำเนาผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ email: pworawan@wu.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 075-672372 หรือ 075-672301


TOP