ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/๒๕๕8 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
1.1 รายชื่อ
001 ดร.ไรนา ปันตะ
100 นายรัฏฐา หนูราช
1.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต 3
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่ง นักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.1 รายชื่อ
002 นางสาวอาภรณ์ เอี่ยมอนันต์เจริญ
2.2 กำหนดการสอบ
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2
อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 


TOP