ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครสอบการวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคใต้ตอนบน ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับรองรับนโยบายการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการทดสอบได้แก่ ครูอาจารย์ผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 และทดสอบในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กรณีผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับการพัฒนาด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และจะได้รับการพัฒนาเป็นครูเครือข่ายของ สทศ. เป็นผู้เขียนข้อสอบมืออาชีพ (Item writer) กับหน่วยงานเครือข่ายของ Education Testing Service (ETS) สถานศึกษาที่มีครูเครือข่าย สทศ. ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะเป็นโรงเรียนเครือข่าย สทศ.สำหรับการรองรับการวัดผู้เรียนรอบด้าน

กรณีผู้เข้าสอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 จะมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ.กับหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดการอบรม และพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบ

- รับสมัครทางเว็บไซต์ www.niets.or.th/wu ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2558
- ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2558
- กำหนดการสอบ วันที่ 29 สิงหาคม 2558
- ประกาศผลสอบ วันที่ 7 กันยายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 075673118


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.niets.or.th/wu

TOP