สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา