ข่าวการศึกษา

สิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมโครงการบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) กับโรงพยาบาลท่าศาลา นักศึกษาสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลท่าศาลา ดังต่อไปนี้

1.กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้ดำเนินการเปลี่ยนสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเดิมเป็นโรงพยาบาลท่าศาลาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
2.กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)เดิม ไม่ต้องการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา เมื่อรับบริการจากโรงาพยาบาลท่าศาลา ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
3.กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิเบิกได้ ให้ใช้สิทธิเบิกได้จากบิดามารดา(บิดามารดาทำงานราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ) เมื่ออายุครบ 20 ปี ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประกันสุขภาพเป็นโรงพยาบาลท่าศาลา
4.กรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทุกกรณี มหาวิทยาลัยมีประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาตลอดปีการศึกษา
5.กรณีที่นักศึกษาใช้สิทธิประกันสังคม ผ่านการทำงานเป็นลูกจ้าง (ถ้าต้องการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมเป็นบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ให้ไปยกเลิกสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง

หมายเหตุ
1.นักศึกษาที่ต้องเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเดิมเป็น โรงพยาบาลท่าศาลา ให้มาติดต่อหรือปรึกษาได้ที่คุณวิมลลักษณ์ หยาหยัน สถานพยาบาล โทร. 3122-4
2.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติด้วยโทรศัพย์ได้ด้วยตนเอง ( โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
3.บัตรประชาชนใช้แทนบัตรทอง
4.นักศึกษาทุกคนไปโรงพยาบาลท่าศาลาให้ยื่นบัตรประชาชนทุกและบัตรนักศึกษาด้วยทุกครั้ง


TOP