ข่าวการศึกษา

ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยได้จัดทำสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม)สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้จัดทำกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 00.01 น. (ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

TOP