ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 18มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารนำโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 18 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวในการปฐมนิเทศว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกคน ด้วยความรัก ความยินดี ขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหญ่ หลังใหม่แห่งนี้ ที่มีแต่ความอบอุ่นเพื่ออนาคตของครอบครัว ของตัวเองและของประเทศชาติ ในฐานะนักศึกษาซึ่งได้ก้าวเข้าสู่รั้วสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่แตกต่างจากชีวิตการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีเจตจำนงที่แน่วแน่ที่ต้องการปลูกฝังนักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำให้นักศึกษาทุกคนเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้นักศึกษาพึงระลึกอยู่เสมอว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่พบในชั้นเรียนอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริง เพราะฉะนั้นนักศึกษาใหม่ต้องพร้อมที่แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม เกิดขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีขึ้นของพื้นที่แห่งนี้ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” อยากให้นักศึกษาเข้าใจความหมายวิสัยทัศน์อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยลัย พร้อมที่จะน้อมลงไปสัมผัสกับชีวิตชุมชน สัมผัสกับความจริง บทเรียนเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง

สำหรับโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร มีทักษะพื้นฐานพร้อมต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกิดความรู้สึกรัก ผูกพันและมีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมผู้ปกครองพบคณบดี การรายงานตัวของนักศึกษา การเคารพธงชาติ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต ประชุมเชียร์ การบำเพ็ญประโยชน์ การรับขวัญน้อง กิจกรรมสำนักวิชา และการทำบัตรนักศึกษาใหม่

 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพมุมสูง จากเฟชบุค ลุงหนวด ช่างภาพ


ข่าวเด่น

TOP