ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ศึกษาดูงาน มวล.ผู้บริหารในคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง จำนวน 17 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนานิสิตนักศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมีอาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุย และตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

TOP