หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานวิจัยสาธารณสุขของชุมชนช่วยสอน”