ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานวิจัยสาธารณสุขของชุมชนช่วยสอน”

หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานวิจัยสาธารณสุขของชุมชนช่วยสอน” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมด้วย รศ. ฉันท์หทัย อาจอ่ำ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านประชากรและการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรกระบวนการ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานวิจัยสาธารณสุขของชุมชนช่วยสอน” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอความต้องการพัฒนางานสาธารณสุขแบบมีจุดร่วม ทั้งในส่วนของผู้นำสุขภาพชุมชนและผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมพลังในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยมีชุมชนเป็นฐานร่วมกัน พร้อมกับการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนช่วยสอนทั้งด้านบริการวิชาการและงานวิจัย เพื่อป้อนกลับผลการดำเนินงานในวงจรการพัฒนา โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา สิชล และนบพิตำ รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 65 คน

ทั้งนี้ ชุมชนในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา โดยการนำนักศึกษาฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้สุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนและการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นระยะเวลา 15 ปี การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในการได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ก่อให้เกิดผลงานพัฒนาอันเนื่องจากการเรียนรู้ในรายวิชา งานบริการวิชาการและงานวิจัยด้านสุขภาพต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว
อนึ่ง หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2558 โดยความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยด้านสาธารณสุข 2) มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนในการสร้างสุขภาพ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบริการสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพระบบการสาธารณสุขระดับท้องถิ่น ชุมชนและอำเภอ การจัดการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3) สร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th/cms_newsdetail.php?newss_id=1245

TOP