ข่าวทั่วไป

กำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 นั้น โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

 สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 4/ 2556, ภาคเรียนที่ 1/2557, ภาคเรียนที่ 2 /2557 และได้มีการดำเนินการสั่งจอง เช่า/ตัดชุดครุยกับทางร้านอมเรศ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการได้ดังนี้

การรับ ชุดครุยวิทยฐานะ วันที่ 5 -7 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 ห้องประชุม 207 (ห้องเกมส์)

การชำระเงินค่าประกันชุดครุย (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด) ในวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เตรียมเงินค่าประกันชุดครุย จำนวน 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรใน วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 (ปิดรับเวลา 18.00 น.) และ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 2 ห้องประชุม 207 (ห้องเกมส์)

หมายเหตุ 1. การรับ - ส่งคืนชุดครุย (สามารถรับ - ส่งคืน แทนได้แต่ต้องมีเอกสารที่ทางร้านออกให้มายืนยัน)

2. หากส่งคืนภายหลังจากเวลาที่กำหนด บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจะต้องส่งคืนไปยังร้านอมเรศ ด้วยตนเอง

3. สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผู้เช่าชุดครุยวิทยฐานะต้องดูแลรักษาชุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเดิม หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดเงินประกันของท่านไว้ตามราคาที่เกิดการเสียหาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่
 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 - 7567 – 3648-51 โทรสาร 0 – 7567-3652

 ร้านอมเรศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-223 7892 , 086-777-3164 ,089-188-3832 ,081-6487476 Web Site http://amaresshop.110mb.com/order.htm จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 75-673648-51 โทรสาร 0 75-673652

TOP