ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอบรม STEM ให้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “STEM Education กับการเดินหน้าประเทศไทย” ให้กับครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 100 คน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-9.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการอบรมครั้งนี้ ครูและนักเรียนรับความรู้เกี่ยวกับ STEM education ปัญหาการศึกษาในประเทศไทย และความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

TOP