ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษอบรม STEM ให้กับครูและนักเรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ