ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิภาคข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ มรภ. นครศรีธรรมราช

ด้วยศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดชเจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำวิภาคข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีไพล อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มีคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยกว่า 15 คน

TOP