ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 10/๒๕๕8 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
004 นางสาวอักษราภัค โกมาลา
008 นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่เซี้ยน
010 นางสาวจุไรพร ขุนทอง
011 นางสาววราภรณ์ สุวรรณมณี
013 นางสาวสุภาวดี โต๊ะหวาน
015 ว่าที่ ร.ต.จิรารัตน์ จันทรมณี
019 นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำ
021 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
022 นางสาวศศิธร เลาหกุล
023 นางสาวทิพยรัตน์ เดชะติน
024 นางสาววไลภรณ์ ทานนท์
025 นางสาวเมธาพินี พัฒน์ทอง
026 นางสาวธิดาลักษณ์ ภักดีบุญ
029 นายศรชัย สุทธิบูลย์
030 นางสาวศิริทิพย์ ผกากรอง
031 นายธนทัต ทับเจริญ
032 นางสาวไหมสุดา เวชประสิทธิ์
033 นายกอเดร์ เหมตำ
034 นายเนติพัฒน์ สารภีพิทยานนท์
036 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริวัฒนกรกุล
100 นางสาวนลินี สิงคิพร

2. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP