ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/๒๕๕8 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1.1 ตำแหน่งที่ 1
002 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
005 นางสาวสุรางคนา อัตโน
014 นางสาวอลิสา แหละบัง
1.2 ตำแหน่งที่ 2
001 นางสาวเนตรศจี ปรีชา
006 นางสาวศิริพร ใหม่แก้ว
010 นายพศิน ลิ้มโอภาส
017 นาสาวสุชาดา ยอดวารี

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
003 นางสาวอินทิรา อังวิทยาธร
008 นางสาวพัชรี เมืองมุสิก
012 นางสาวฉัตรจรี แย้มสุข

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2)
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP