ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขากายวิภาคศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 12/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขากายวิภาคศาสตร์) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ ว่าที่ ร.ต.หญิงธนัชพร คงไชย
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงลำดับดังนี้
1) นายศุภณัฐ ลุมพิกานนท์
2) นายวสันต์ หะยียะห์ยา

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP