ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยว่าทรงเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายนอก วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงาน

        ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนา ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

        จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ไม่ทรงยินยอมให้พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งมาขวางกั้นการปฏิบัติพระองค์ตามพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์ที่เชิดชูชีวิต ศักดิ์ และในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประกอบกับพระราชกรณียกิจในด้านอื่นๆ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติร่วมกับประเทศไทยในการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี ของพระองค์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2535 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ

        รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ กล่าวว่า เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิหาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ทำให้ตลอดเวลา 120 ปีที่ผ่านมา ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของการสาธารณสุขไทย ด้วยเหตุนี้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 4 สำนักวิชา ได้แก่ วิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันมหิดล” 24 กันยายน นี้ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยคุณงามความดีของพระองค์ท่านจึงเกิดประเพณีอันดีงามนี้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        หลังจากเสร็จพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้ว ได้มีการบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล หัวข้อ “สร้างพลังให้กับตัวเองและเปลี่ยนความคิดใหม่” โดย คุณอัมพาพันธ์ อมรวานิชย์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์“ทำดีวันมหิดล”ณ โรงอาหารตึกกิจกรรม และบริเวณหอพักนักศึกษา และกิจกรรม “เวทีสุขภาพ” ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรอีกด้วยประมวลภาพ

สมพร อิสรไกรศีล ข่าว
นันทพร ขันธศุภหิรัญ / พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ ภาพ

TOP