ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย