ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และประกาศขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายอดิศร แก้วพะวงศ์
002 นายมงคล โสภณ
003 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
102 นางสาวธันยานี บุญปัญญา

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
ก. วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
ข. วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
ค. วิชาเฉพาะตำแหน่ง : สร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access และสร้างเว็บเพจโดยใช้ Text Editor

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-16.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP