ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ดูงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. 3 สัปดาห์

บุคลากร สำนักงานวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 คน จะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 13-30 ตุลาคม 2558

TOP