มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ดูงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. 3 สัปดาห์