ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ปลูกข้าว 60 ไร่ เพื่อการเรียนการสอน วิจัย สืบสานประเพณี 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ร่วมกันหว่านข้าว ในโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 11 บนพื้นที่ 60 ไร่ บริเวณแปลงทำนาด้านทิศเหนือ สระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวถึงการดำเนินโครงการปลูกข้าวเพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ว่า เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจที่พอเพียง อีกทั้งสนองพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาด้วย

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณ 60 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์นางกลายซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 10 ไร่ ข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวน 45 ไร่ และอีก 5 ไร่ เป็นพื้นที่รองรับการเรียนการสอนและสร้างเสริมประสบการณ์การทำนาให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงสภาพดินเพื่อขยายแปลงนาเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ไร่

อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวของ ม.วลัยลักษณ์ ยังคงปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตในฟาร์มมหาวิทยาลัย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสอดแทรกประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว เช่น การหว่านข้าว การทำขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว และพิธีรวบข้าว เพื่อต้องการให้นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำนาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนา

สำหรับกิจกรรมในพิธีหว่านข้าวในครั้งนี้ยังมีการทำพิธีบูชาพระแม่โพสพ กิจกรรมการแทงสัก การบรรยายหัวข้อ "วิถีชาวนาไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ การแสดงจากชมรมนาฎศิลป์ และกิจกรรมการแข่งขันดำนา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยนายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP