ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง INTERFAITH DIALOGUE AND CONFLICT RESOLUTION

โครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนาชุมชนมุสลิมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Islamic Studies and Muslim Community Development for Peaceful Social Integration, Walailak University: ISWU) เป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่จัดเวทีวิชาการและกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายงานวิชาการและงานภาคประชาสังคมต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี แนวคิดสำคัญของ ISWU คือมุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลงานมุสลิมศึกษาที่ดำเนินการผ่านการศึกษาทางสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ

MBB (Mediators Beyond Borders International) เป็นหนึ่งในองค์กรนานาชาติด้านการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพ พร้อมขยายเครือข่ายความคิดผ่านการเสวนา เจรจาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยดำเนินงานจากการเรียนรู้บริบทของสังคมท้องถิ่นเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย MBB มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลก มีสมาชิกเครือข่าย MBB ที่เป็นผู้เจรจาสันติภาพ นักกฎหมาย นักการศาสนา นักวิชาการ รวมทั้งกลุ่มองค์กรที่มีความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม MBB เป็นองค์กรสังเกตการณ์ทางการของสหประชาชาติด้าน Framework Convention on Climate Change และจัดอบรมผู้นำในการเจรจาจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

MBB ให้ความสนใจพัฒนางานร่วมกับ ISWU ในประเด็นการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้ที่มีความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม เน้นการร่วมกันหาหนทางยุติปัญหาความขัดแย้งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันครั้งแรกในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในลักษณะ Dialogue Project Series เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะและกระบวนการทำงานระหว่างนักวิชาการ นักพัฒนา นักสิทธิมนุษยชน ผู้แทนในการเจรจาสันติภาพ นักการศาสนา นักสันติวิธี นักกฎหมาย และผู้ทำงานเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสในการทบทวนและตริตรองแนวคิดในการทำงานจากจุดยืนของตนเอง แนวคิดความยุติธรรม ความขัดแย้ง และความรุนแรง แนวคิดการเสวนาระหว่างศาสนาและระหว่างกลุ่มอำนาจ ตลอดจนยุทธศาสตร์การเสริมอำนาจ พร้อมฝึกทักษะการรับฟังความเห็นที่แตกต่างอย่างตั้งใจ ทั้งมุ่งหวังให้ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละพรมแดนสามารถนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมในแต่ละท้องที่

การจัดอบรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก งานจะมีขึ้นระหว่าง October 17-19, 2015
ที่ Technological Innovation Building, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand

คณะวิทยากรคือ
o Prabha Sankaranarayan, MBB (Mediators Beyond Borders International) President and CEO
o Dave Joseph, Senior Vice-President for Program at the Public Conversations Project
o Shadia Marhaban, MBB Regional Consultant for Southeast Asia


TOP